Tác giả: A.A.XA-KHA-ROV; Tên sách dịch: Quay phim tốc độ cao

Sách dày 239 trang; Khổ: 23cm; Nxb: Điện ảnh quốc gia – Matxcova, phát hành năm 1950.

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất để thực hiện quay phim tốc độ cao. Cuốn sách gồm 6 chương, với các vấn đề được đề cập:

Chương I: Phần chung (phương pháp quay phim, đặc tính định lượng của quá trình quay phim, những khiếm khuyết về hình ảnh của từng khuôn hình, phương pháp nghiên cứu và trình chiếu phim điện ảnh)

Chương II: Quay phim trên băng chuyển động ngắt quãng

Chương III: Quay phim theo phương pháp bù trừ quang học

Chương IV: Quay phim bằng máy có khe

Chương V: Quay phim với sự chiếu sáng xung lượng

Chương VI: Các yếu tố kỹ thuật của quay phim tốc độ cao