Tác giả: NGUYỄN KIM CƯƠNG, NGUYỄN HẠNH LÊ; Tên sách: Tổ chức và công nghệ sản xuất phim

Sách dày 469 trang; Khổ: 21cm; Nxb: Chính trị quốc gia - Hà Nội, xuất bản năm 2015.

Cuốn sách giới thiệu về các hình thức tổ chức sản xuất phim trên thế giới nói chung và quá trình hình thành hệ thống tổ chức sản xuất phim ở Việt Nam nói riêng; Lịch sử hình thành phát triển của các Hãng phim Nhà nước ở Việt Nam – Quy trình sản xuất ở các đoàn làm phim .