Previous
Next
Cách mạng công nghệ 4.0 với công tác lưu trữ, bảo quản và khai thác tài liệu cấp II ở viện phim Việt Nam
Admin 10/09/2019 | 13:25
Các mạng Công nghiệp lần thứ tư hay Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu giai đoạn hiện nay, đổi mới công nghệ, chuyển sang sử dụng những công nghệ ở trình độ cao là tiền đề để đưa đất nước nhanh chóng phát triển, phù hợp với xu thế phát triển chung của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Các Viện Lưu trữ nghe nhìn truyền thống và lưu trữ mạng
Admin 09/08/2017 | 16:56
Bài viết dựa theo phân tích về bản chất của các viện lưu trữ nghe nhìn được trình bày tại Hội thảo Mùa đông các Viện Nghiên cứu Lịch sử năm 2016 tại Luân Đôn. Nghiên cứu dựa trên sự so sánh giữa lưu trữ phim truyền thống và mạng YouTube, và xem xét hình thức sưu tầm video và âm thanh của lưu trữ mạng. Những ví dụ đưa ra ở đây được trích từ Chính sách lưu trữ và sản xuất tư liệu nghe nhìn Vương quốc Anh

Chọn màu chủ đạo:

Mã: