Tác giả: Trần Hoàng Môi, Lâm Sam; Tên sách: Sáng tạo con người mới trong điện ảnh

Biên dịch: Trấn Hoa, Hải Đình / Sách dày 71 trang ; Khổ sách: 19cm; Nxb: Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, xuất bản năm 1962. 

Cuốn sách giới thiệu bài viết của hai nhà điện ảnh Trung Quốc: Trần Hoàng Môi (Cục trưởng Cục ĐA) và Lâm Sam bàn về vấn đề sáng tạo và ca ngợi con người mới trong điện ảnh: những nền tảng lý luận và cách thức phản ánh.