Tác giả: CHARLES FRANCISCO

                                            Tên sách: You must remember this… The Filming of Casablanca

                                            Tên sách dịch: Bạn phải nhớ điều gì đó… Làm phim “Casablanca”, câu chuyện hậu trường

Sách dày 216 trang; ảnh; Khổ: 23cm; Nxb: The Hiệp hội Prentice-Hall – New Jersey, phát hành năm 1980.

Cuốn sách viết về những câu chuyện hậu trường xung quanh quá trình thực hiện phim Casablanca.