Tác giả: V.X.MANKOVXKI

                                              Tên sách dịch: Nền tảng công việc thu thanh (tiếng Nga)

Sách dày 174 trang; Khổ: 22cm; Nxb: Nghệ thuật - Matxcova, phát hành năm 1985.

Cuốn sách giới thiệu những đặc tính cơ bản, nền tảng của công việc thu thanh. Cuốn sách gồm 11 chương, cụ thể các vấn đề được đề cập gồm:

Những vấn đề chung trong việc thu thanh

Đặc tính âm học của nguồn âm thanh tự nhiên

Những đặc điểm của việc truyền âm thanh nghệ thuật

Cảm nhận thính giác và mối liên hệ với các đặc tính âm học của tín hiệu

Ảnh hưởng các đặc tính điện thanh học của hệ thống phát thanh với chất lượng truyền thanh

Lựa chọn thiết bị điện thanh học và điều kiện vận hành; Điều chỉnh tại chỗ tín hiệu âm thanh trong quá trình ghi, truyền và in sao

Lựa chọn phòng phát thanh và các biện pháp điều chỉnh thông số âm học

Các phương pháp nhân tạo để điều chỉnh âm học trong phòng thu và cách áp dụng

Phân tích các hệ thống âm thanh lập thể và điều kiện ứng dụng

Lựa chọn hệ thống âm thanh lập thể và phương pháp xử lý tín hiệu lập thể.