Tác giả: RUDY BEHLMER; Tên sách: Inside Warner Bros. (1935 – 1951)/ Bên trong Hãng Warner Bros. (1935 – 1951)

Sách dày 172 trang; ảnh; Khổ: 22cm; Nxb: Viking Penguin – New York, phát hành năm 1985.

Cuốn sách giới thiệu về Hãng phim Warner Bros trong giai đoạn từ 1935 – 1951.