Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại Viện Phim Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và công tác cán bộ của Viện Phim Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giai đoạn 2022 - 2024 do Cử nhân Lê Thị Như Quỳnh - Cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu có ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện Trưởng điều hành - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Phim Việt Nam; Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng; Tiến sĩ Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng, các thành viên trong Hội đồng và cán bộ, viên chức phòng Hành chính Tổng hợp.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

 Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và công tác cán bộ của Viện Phim Việt Nam

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giai đoạn 2022 - 2024

 

Trong những năm qua, thực trạng trình độ của một số cán bộ chuyên môn không đúng vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo trở thành vấn đề nan giải, xuất hiện ở nhiều cơ quan hành chính nhà nước. Tại Viện Phim Việt Nam, đó cũng là vấn đề cấp thiết cần có một chiến lược rõ ràng, xây dựng khẩn trương quy trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, bổ sung vị trí trọng yếu trong các phòng ban, lĩnh vực chuyên môn tại Viện. Đề tài cấp cơ sở Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và công tác cán bộ của Viện Phim Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giai đoạn 2022 - 2024 do Cử nhân Lê Thị Như Quỳnh - Cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp thực hiện, đã bước đầu giải quyết và đề ra các giải pháp trước mắt của công tác cán bộ trong giai đoạn mới.

Với phần trình bày khá công phu và dễ hiểu bằng slide bắt mắt, nhóm tác giả đã thể hiện các nội dung đề tài khá nghiêm túc, bài bản và chi tiết. Bằng những số liệu thực tế và phân tích thực trạng rõ nét, nhóm tác giả cũng đã thể hiện sự tâm huyết và thuyết phục Hội đồng tính ứng dụng và khả thi của Đề tài khi áp dụng vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ của Viện Phim Việt Nam.

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng, Phản biện 1 phát biểu ý kiến tại buổi nghiệm thu

 

Tiến sĩ Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng, phản biện 2 trình bày ý kiến đóng góp cho Đề tài

 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, Phản biện 1 đã nói “Đây là một đề tài cần thiết cho công tác tổ chức cán bộ của Viện Phim Việt Nam. Đề tài đã áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp. Kết quả nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra, cho thấy cái nhìn tổng quát về tinh hình đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức thuộc Viện so với vị trí việc làm và chức danh, chức vụ được quy hoạch; cũng như dự đoán đánh giá tình hình đội ngũ viên chức trong những năm tới. Từ đó đưa ra đề xuất xu hướng đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2022 - 2024 và những nội dung cần thay đổi, thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức Viện Phim Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu đã bám sát mục tiêu của đề tài và nội dung nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhóm cũng hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ viên chức và công tác cán bộ của Viện Phim Việt Nam. Trong điều kiện đội ngũ viên chức của Viện ở một số vị trí việc làm chưa phù hợp về chức danh nghề nghiệp, việc lựa chọn đề tài Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và công tác cán bộ của Viện Phim Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giai đoạn 2022 - 2024 là hoàn toàn phù hợp với điều kiện hiện nay, giúp Viện Phim Việt Nam chủ động trong việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Tiến sĩ Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng, phản biện 2 cũng đưa ra những ý kiến xác đáng: “Đề tài được triển khai nghiêm túc, công phu, nhóm nghiên cứu am hiểu đối tượng nghiên cứu, đạt được mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ mà đề tài đặt ra. Những đề xuất về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Viện Phim Việt Nam đã bám sát thực trạng công tác cán bộ tại Viện. Những giải pháp có thể trở thành bước đệm để xây dựng đội ngũ viên chức Viện Phim Việt Nam có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Những đề xuất về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Viện Phim Việt Nam đã bám sát thực trạng công tác cán bộ tại Viện. Nhưng một số giải pháp còn chung chung, như giải pháp “, hệ thống những yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, có thể chuyển những phụ lục này về các phòng, đơn vị để tạo điều kiện cho viên chức nghiên cứu, tìm hiểu, góp phần

Kết luận buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng điều hành, Chủ tịch Hội đồng khoa học đã tổng kết: “Tôi đánh giá cao mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận vấn đề của đề tài Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và công tác cán bộ của Viện Phim Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giai đoạn 2022 - 2024

                                                                                                    Bài: Hoàng Anh

                                                                                                   Ảnh: Minh Tuấn